Regulamin wynajmu sprzętu

  1. Definicje

1.1 Użycie danego zwrotu z wielkiej litery oznacza nadanie mu znaczenia zgodnie z postanowieniami ust. 1.2 Regulaminu sklepu internetowego www.fitcast.pl bądź 1.2 niniejszego Regulaminu Wynajmu.

1.2 Ponadto użyte w niniejszym Regulaminie Wynajmu pojęcia oznaczają:

1.2.1. Regulamin Wynajmu – niniejszy Regulamin Wynajmu Sprzętu Fitness;

1.2.2. Sprzęt – rzeczy ruchome, przeznaczone do ćwiczeń fitness, oferowane w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności Lateral, Sparc i Eliptyk Pro 3700Classic;

1.2.3. Umowa Najmu – umowa najmuSprzętu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Fitcast a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego – Sklepu,

1.2.4. Regulamin –Regulamin sklepu internetowego dostępny na stronie internetowej https://fitcast.pl/regulamin/

 

  1. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin Wynajmu określa zasady zawierania, wykonywania i rozwiązywania Umów Najmu Sprzętu widocznego w Sklepie Internetowym dostępnego pod adresem https://sklepfitcast.pl/.

2.2 Postanowienia dotyczące kwestii Sklepu Internetowego, w tym zasad i warunków korzystania z niego, zwarte zostały w Regulaminie dostępnym na stronie https://fitcast.pl/regulamin/ i mają odpowiednie zastosowanie przy Regulaminie Najmu.

2.3 Niniejszy Regulamin Wynajmu jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i dostępny jest, pod adresem https://fitcast.pl/regulamin-wynajmu-sprzetu/. Regulamin Wynajmu jest stale dostępny pod ww. adresem w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, poprzez możliwość pobrania i zapisania na dowolnym nośniku.

2.4 Dane adresowe i kontaktowe:

Fitcast Sp. z o.o. ul Polska 114, 60-401 Poznań

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarki Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000404706, NIP: 7811875842, REGON: 301991650, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych.

Pytania dot. Umów Najmu mogą być kierowane na adres kontakt@sklepfitcast.pl lub pod numerem tel. +48 (61) 848 31 21 wew. 104 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

2.5 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

2.5.1.zasady zawierania Umowy Najmu z konta osobistego użytkownika w ramach Sklepu internetowego;

2.5.2. ramowe warunki Umowy Najmu, jej zawierania, wykonywania, rozwiązywania, odstępowania oraz uprawnień wynikających z jej zawarcia.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu Najmu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://fitcast.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

  1. Procedura zawarcia Umowy Najmu i realizacji zamówienia.

3.1. Zawarcie Umowy Najmu następuje z wykorzystaniem Sklepu Internetowego w sposób analogiczny do zawarcia Umowy Sprzedaży (ust. 4 Regulaminu).

3.2 Przy złożeniu Zamówienia zmierzającego do zawarcia Umowy Najmu, należy dodatkowo wybrać czas obowiązywania Umowy Najmu.

3.3 Metody płatności i formy dostawy dotyczące Umów Najmu określone zostały w 4.4 i 4.5.

 

  1. Umowa Najmu

4.1 Przedmiot Umowy

4.1.1 Fitcast przekazuje, a Klient przyjmuje do używania wybrany przez siebie Sprzęt, będący własnością Fitcast, z obowiązkiem zwrotu z uwzględnieniem normalnej eksploatacji Sprzętu.

4.1.2 W wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy Najmu, znajduje się przede wszystkim informacja o:

4.1.2.1 Wybranym przez Klienta Sprzęcie;

4.1.2.2 Łącznej wartości wybranego przez Klienta Sprzętu;

4.1.2.3 Wysokości Czynszu Najmu;

4.1.2.4 Okresie najmu;

4.1.2.5 Wybranej przez Klienta forma zapłaty i dostawy;

4.1.2.6 Deklarowanej przez Klienta docelowej lokalizacji Sprzętu.

4.1.3Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać Sprzętu do celów prowadzenia działalności gospodarczej i zobowiązuje się korzystać ze Sprzętu wyłącznie do celów własnych tj. do prywatnego użytku domowego oraz nie udostępniać Sprzętu podmiotom trzecim.

4.1.4 Klient zobowiązany jest używać wynajęty Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji, a po upływie okresu najmu zwrócić Sprzęt Fitcast w stanie niepogorszonym.

4.1.5 Użytkowanie Sprzętu przez Klienta następować będzie na wyłączne ryzyko Klienta i Fitcast nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa i szkody mogące powstać w związku z użytkowaniem Sprzętu przez Klienta.

4.1.6 Sprzęt udostępniany jest Klientowi w stanie umożliwiającym jego wykorzystanie do ćwiczeń fizycznych, jest w bardzo dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych wad.

4.1.7 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Najmu następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości email wraz z elektroniczną faktura VAT.

4.1.8 Bez pisemnej zgody Fitcast Klient nie może zmienić przeznaczenia ani miejsca położenia Sprzętu na inną lokalizację.

4.1.9 Klient, na każde żądanie Fitcast, zobowiązany jest do niezwłocznego udostępnienia Sprzętu Fitcast, w celu sprawdzenia przez Fitcast stanu technicznego Sprzętu oraz warunków jego przechowywania i korzystania, z tym zastrzeżeniem, że kontrola, o której mowa powyżej odbywać się będzie w terminie każdorazowo ustalanym w Klientem.

4.2 Okres Najmu

4.2.1 Umowa Najmu zawarta jest na czas określony jednego miesiąca, dwóch lub trzech miesięcy, w zależności od wyboru, którego dokonał Klient.

4.2.2 W przypadku zainteresowania Klienta wydłużeniem okresu najmu Sprzętu, Klient zobowiązany jest w terminie najpóźniej na 3 dni robocze przed datą zwrotu Sprzętu zgłosić taką wolę, wskazując okres, o którym najem ma zostać wydłużony, poprzez przesłanie wiadomości e-mail Fitcast – Fitcast w zależności od dostępności Sprzętu prześle wówczas Klientowi stosowną informację o możliwości bądź niemożliwości przedłużenia danego okresu najmu.

4.2.3 Warunkiem zawieszającym przedłużenie okresu najmu, Klient zobowiązany jest nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania informacji od Fitcast o możliwości przedłużenia, uregulować Czynsz Najmu za cały przedłużony okres obowiązywania Umowy Najmu.

4.3 Czynsz Najmu i Całkowita Ceny Usługi

4.3.1 Całkowita cena usługi składa się z następujących kwot: i) 700 zł. miesięcznie tytułem Czynszu Najmu (przemnożonych przez liczbę miesięcy na którą zawierana jest Umowa), ii) kosztów transportu , iii) kosztów montażu. Całkowita Cena Usługi płatny jest z góry za cały okres najmu.

4.3.2 Warunkiem przystąpienia do Umowy Najmu jest zapłata przez Klienta Całkowitej Ceny Usługi za cały okres obowiązywania Umowy Najmu z góry.

4.3.3 W razie niedokonania zwrotu Sprzętu przez Klienta po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Najmu Klient zobowiązany jest do zapłaty Fitcast wynagrodzenia za każdy dzień bezumownego przetrzymania Sprzętu w wysokości odpowiadającej dwukrotności kwoty dziennego Czynszu Najmu obliczonej proporcjonalnie w oparciu o kwotę Czynszu Najmu wskazaną w 4.3.1.

4.3.4 Klienta obciążają wszelkie wydatki związane z eksploatacją i korzystaniem ze Sprzętu.

4.4 Metody płatności

4.4.1 Klient ma możliwość uiszczenia Całkowitej ceny usługi:

4.4.1.1 przelewem na numer konta bankowego: Raiffaisen Bank: nr rachunku 32 1750 1019 0000 0000 3183 4961, SWIFT/BIC : RCBWPLPW;

4.4.1.2 za pomocą elektronicznego systemu płatności PayU.

4.4.2 Klient obowiązany jest do dokonaniapłatności za cały okres trwaniaRamowej Umowy Najmu Sprzętu Fitness w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu ww. terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Najmu Sprzętu Fitness. Klient może również we wskazanym terminie odstąpić od umowy na podstawie uprawnień konsumenckich..

4.4.3 Świadczenie usług płatności elektronicznych obywa się zgodnie z regulaminem PayU S.A.

4.4.4 Za datę płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Fitcast. W przypadku opóźnienia w płatności Całkowitej ceny usługi Najmu, Fitcast przysługują odsetki maksymalne.

4.5 Dostawa

4.5.1 Sprzęt zostanie dostarczony przez Fitcast bezpośrednio pod adres wskazany przez Klienta.

4.5.2 Koszt transportu i montażu Sprzętu zostaje uwzględniona przez Fitcast w Całkowitej cenie usługi, do którego zapłaty Klient jest zobowiązany w myśl pkt. 4.3.

4.5.5 Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia uznania rachunku bankowego Fitcast lub konta rozliczeniowego Fitcast.

4.5.6 Po wykonaniu montażu i dostawy sporządzony będzie stosowny protokół zdawczo-odbiorczy, potwierdzający stan techniczny przekazanego sprzętu, datę jego dostawy oraz prawidłowość montażu.

4.6 Przekazanie Sprzętu

4.6.1 Wydanie Sprzętu oraz jego zwrot pomiędzy Fitcast a Klientem dokumentowane jest odpowiednio Protokołem przekazania bądź Zwrotnym Protokołem przekazania.

4.6.2 Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Sprzętu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, jak również do jego prawidłowej eksploatacji i ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia bądź utratę Sprzętu od chwili wydania Sprzętu Klientowi do chwili zwrotu Sprzętu Fitcast przez Klienta. W przypadku uszkodzenia Sprzętu w okresie najmu Klient zobowiązany jest pokryć Fitcast koszty naprawy Sprzętu, zaś w przypadku utraty Sprzętu przez Klienta (lub uszkodzenia Sprzętu powodującego ekonomiczną nieopłacalność naprawy) – Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Fitcast równowartości Sprzętu.

4.6.3 Fitcast wyda Klientowi wraz ze Sprzętem kserokopię instrukcji obsługi, a także Fitcast udzieli Klientowi ustnych informacji, które są niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sprzętu.

4.7 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

4.7.1 Klientowi, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Najmu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

4.7.2 Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 4.7.1 wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia w jakiejkolwiek jednoznacznej formie, o ile będzie ona wystarczająco poinformuje informować o odstąpieniu od Umowy Najmu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Najmu może zostać złożone na przykład:

4.7.2.1 pisemnie na adres: ul. Polska 114, 61-401 Poznań;

4.7.2.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sklepfitcast.pl;

4.7.2.3 z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Najmu (skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe).

4.7.3 Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku umowy, w której Klient wyraźnie żądał, aby pracownik Fitcast do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

4.7.4 Fitcast ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Najmu, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Sprzętu Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy dostępny sposób dostawy), a także koszty poniesionych przez niego prowizji w przypadku płatności realizowanych w sposób elektroniczny.

4.7.5 Fitcast dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Fitcast nie zaproponował, że sam odbierze Sprzęt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Sprzętu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.7.6 W celu otrzymania zwrotu zapłaty Całkowitej ceny usługi zgodnie z pkt. 4.7.5, Klient zobowiązany jest przesłać lub przekazać Sprzęt na adres: Fitcast Sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Najmu. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Sprzęt przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Sprzętów.

4.7.7 Klient odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości Sprzętu wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.

4.8 Rozwiązanie Umowy Najmu

4.8.1 Fitcast służy prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w szczególności w sytuacji:

4.8.1.1 zalegania przez Klienta z zapłatą Czynszu Najmu za 2 okresy płatności;

4.8.1.2 oddania przez Klienta Sprzętu do korzystania innemu podmiotowi, w tym w podnajem albo do bezpłatnego używania;

4.8.1.3 używania przez Klienta Sprzętu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem Najmu lub przeznaczeniem Sprzętu;

4.8.1.4 zmiany przez Klienta miejsca położenia Sprzętu, rozumianego jako lokalizacja pod konkretnym adresem nie zaś jako przestawienie Sprzętu w ramach danej lokalizacji, bez pisemnej zgody Fitcast.

4.8.2 W razie zaistnienia przyczyn, o których mowa w ust. 4.8.1 Fitcast przed rozwiązaniem umowy pisemnie wezwie Klienta do zaprzestania naruszania praw, o których mowa powyżej, wyznaczając Klientowi odpowiedni termin nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 7 dni.

4.8.3  W razie zakończenia Umowy Najmu, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Fitcast Sprzętu w stanie niepogorszonym ponad przeciętne zużycie.

4.8.4 Fitcast zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy Najmu w terminie 14 dni od jej zaarcia, w przypadku braku wybranego Sprzętu na stanie magazynu.

4.9 Wady rzeczy najętej

4.9.1 W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wad dotyczących wynajmowanego Sprzętu Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Fitcast.

4.9.2 Fitcast jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli dostarczony Sprzęt ma wadę fizyczną lub prawną. W przypadku dostarczenia Sprzętu obarczonego wadą fizyczną lub prawną z Umową Najmu Klientowi przysługuje prawo złożenia żądania odpowiedniego obniżenia Czynszu Najmu za czas trwania wad.

4.9.3 Za obarczone wadą fizyczną uważa się w szczególności Sprzęty:

4.9.3.1 niekompletne, uszkodzone, nie nadające się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem,

4.9.3.2 niemające właściwości, które Sprzęty powinny mieć ze względu na ich przeznaczenie lub wynikające z okoliczności,

4.9.3.3niemające właściwości, o ile opis Sprzętu zawierał taką informację,

4.9.3.4nienadające się do celu wskazanego na stronie danego Sprzętu, o ile opis Sprzętu zawierał taką informację.

4.9.4 Z chwilą wydania Sprzętu Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane ze Sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Sprzętu. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Sprzętu przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Sprzętu Konsumentowi. Za wydanie Sprzętu uważa się jego powierzenie przez Fitcast przewoźnikowi, jeżeli Fitcast nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

4.9.5 Wszelkie oświadczenia mogą być składane pisemnie na następujący adres: Fitcast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-401) przy ul. Polskiej 114 lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@sklepfitcast.pl. Wszelkie dane kontaktowe Fitcast niezbędne do złożenia oświadczenia, w tym adres poczty elektronicznej udostępnione są również w ramach Sklepu.

4.9.6 W przypadku uznania reklamacji za zasadną,Fitcast jest zobowiązany w pierwszej kolejności załatwić relację w ten sposób, że wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

4.9.7 Obniżona wysokość Czynszu Najmu powinna pozostawać w takiej proporcji do Czynszu Najmu wynikającego z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

4.9.8 Fitcast, najpóźniej w ciągu-48h od daty otrzymania informacji o wadach, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

4.9.9 Klient zobowiązuje się do używania i konserwacji wynajmowanego Sprzętu w sposób określony przez producenta i zgodnie z jego zaleceniami.

4.9.10 Fitcast nie jest producentem Sprzętów.

4.9.11 Wyłącznie wystąpienie wad Sprzętu tkwiących w Sprzęcie w chwili jego przekazania Klientowi może być powodem do zwolnienia Klienta z obowiązku opłacenia Czynszu Najmu za okres wadliwości Sprzętu.

4.10 Zakup wynajmowanego Sprzętu

4.10.1 Fitcast dopuszcza możliwość zakupu wynajmowanego przez Klienta Sprzętu.

4.10.2 W celu zakupu wynajmowanego Sprzętu, Klient najpóźniej 3 dni przed upływem okresu najmu, powinien złożyć oświadczenie o tym fakcie do Fitcast. Do zachowania terminuwystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.10.3 Cena zakupu wynajmowanego przez Klienta Sprzętu, wskazana przez Fitcast, uwzględniać będzie dotychczas zapłacony przez Klienta Czynsz Najmu.

 

  1. Postanowienia końcowe

5.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fitcast a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fitcast a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fitcast.

5.3 Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący Konsumentem ma prawo:

5.3.1 złożyć swoją skargę m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/;

5.3.2 złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).

5.4 Fitcast zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w przypadku:

5.4.1 zaistnienia okoliczności siły wyższej,

5.4.2 zmiany przepisów prawa konsumenckiego, zmiany bezwzględnie wiążących lub względnie wiążących (jeśli zmiana przepisów względnie wiążących nastąpiła na korzyść konsumenta) przepisów prawa dotyczących wynajmuSprzętów, znajdujących się w ofercie Sklepu Fitcast lub usług świadczonych przez Fitcast drogową elektroniczną przy użyciu strony internetowej www.sklepfitcast.pl znajdujących zastosowanie do stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Fitcast lub konieczności dostosowania regulaminu do tych przepisów,

5.4.3 konieczności dokonania zmiany Regulaminu wynika z orzeczenia właściwego sądu lub organu,

5.4.4 w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za klauzulę niedozwoloną przez właściwy organ lub sąd,

5.4.5 w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za czyn nieuczciwej konkurencji lub praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów przez właściwy organ lub sąd,

5.4.6 w razie zmian technicznych i technologicznych na stronie www.sklepfitcast.pl, mających na celu zwłaszcza zwiększenie bezpieczeństwa korzystania ze strony www.sklepfitcast.pl (w szczególności w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z korzystaniem usług drogą elektroniczną), zwiększenie komfortu korzystania ze strony www.sklepfitcast.pl przez Klienta lub dodanie nowych funkcjonalności na stronie www.sklepfitcast.pl,

5.4.7 wprowadzania nowych usług na stronie www.sklepfitcast.pl, zmiany sposobów płatności i dostaw,

5.4.8 zmiany danych adresowych lub kontaktowych Fitcast, podanych w Regulaminie Najmu.

5.5 O każdej zmianie treści Regulaminu Klient zostanie powiadomiony przez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym informacji o zmianie Regulaminu Najmu oraz zawierającej treść tych zmian. Fitcast każdorazowo udostępni na stronie głównej Sklepu wiadomość o zmianie Regulaminu Sklepu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu Najmu.

5.6 W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu Najmu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Fitcast w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu Najmu.W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem 14. dnia od daty poinformowania o zmianie Regulaminu Najmu.

5.7 Z wyjątkiem przypadków opisanych w ust. 5.4 zmiana niniejszego Regulaminu Najmu nie ma znaczenia dla Umów już zawartych, a odnosi się do umów zawieranych w przyszłości.

5.8 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Najmu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5.9 Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu Najmu okażą się nieważne, nieskuteczne, lub niewykonalne (Wadliwe Postanowienia) pozostałe postanowienia Regulaminu Najmu pozostają w mocy i nadal regulują stosunki stron, jeżeli realizacja współpracy bez Wadliwych Postanowień jest nadal możliwa. W takiej sytuacji Fitcast zobowiązuje się podjąć kroki w celu zastąpienia Wadliwych Postanowień takimi, które będą odzwierciedlać pierwotną intencję prawną i ekonomiczną.

5.10 Sposób redakcji niniejszego Regulaminu Najmu, a zwłaszcza kolejność poszczególnych punktów i paragrafów czy ich tytuły nie może mieć wpływu na sposób interpretacji jego postanowień.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Najmu –

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat Fitcast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Polska 114, 60-401 Poznań, email: kontakt@sklepfitcast.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy Najmu następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta (-ów)

Podpis konsumenta (-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*)Niepotrzebne skreślić.